Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Burden

Cách chia động từ burden rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ burden ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BURDEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to burden burdening burdened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn burden burden burdens burden burden burden
Hiện tại tiếp diễn am burdening are burdening is burdening are burdening are burdening are burdening
Quá khứ đơn burdened burdened burdened burdened burdened burdened
Quá khứ tiếp diễn was burdening were burdening was burdening were burdening were burdening were burdening
Hiện tại hoàn thành have burdened have burdened has burdened have burdened have burdened have burdened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been burdening have been burdening has been burdening have been burdening have been burdening have been burdening
Quá khứ hoàn thành had burdened had burdened had burdened had burdened had burdened had burdened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been burdening had been burdening had been burdening had been burdening had been burdening had been burdening
Tương Lai will burden will burden will burden will burden will burden will burden
TL Tiếp Diễn will be burdening will be burdening will be burdening will be burdening will be burdening will be burdening
Tương Lai hoàn thành will have burdened will have burdened will have burdened will have burdened will have burdened will have burdened
TL HT Tiếp Diễn will have been burdening will have been burdening will have been burdening will have been burdening will have been burdening will have been burdening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would burden would burden would burden would burden would burden would burden
Conditional Perfect would have burdened would have burdened would have burdened would have burdened would have burdened would have burdened
Conditional Present Progressive would be burdening would be burdening would be burdening would be burdening would be burdening would be burdening
Conditional Perfect Progressive would have been burdening would have been burdening would have been burdening would have been burdening would have been burdening would have been burdening
Present Subjunctive burden burden burden burden burden burden
Past Subjunctive burdened burdened burdened burdened burdened burdened
Past Perfect Subjunctive had burdened had burdened had burdened had burdened had burdened had burdened
Imperative burden Let′s burden burden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button