Twirl

Cách chia động từ twirl rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ twirl ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TWIRL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to twirl twirling twirled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn twirl twirl twirls twirl twirl twirl
Hiện tại tiếp diễn am twirling are twirling is twirling are twirling are twirling are twirling
Quá khứ đơn twirled twirled twirled twirled twirled twirled
Quá khứ tiếp diễn was twirling were twirling was twirling were twirling were twirling were twirling
Hiện tại hoàn thành have twirled have twirled has twirled have twirled have twirled have twirled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been twirling have been twirling has been twirling have been twirling have been twirling have been twirling
Quá khứ hoàn thành had twirled had twirled had twirled had twirled had twirled had twirled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been twirling had been twirling had been twirling had been twirling had been twirling had been twirling
Tương Lai will twirl will twirl will twirl will twirl will twirl will twirl
TL Tiếp Diễn will be twirling will be twirling will be twirling will be twirling will be twirling will be twirling
Tương Lai hoàn thành will have twirled will have twirled will have twirled will have twirled will have twirled will have twirled
TL HT Tiếp Diễn will have been twirling will have been twirling will have been twirling will have been twirling will have been twirling will have been twirling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would twirl would twirl would twirl would twirl would twirl would twirl
Conditional Perfect would have twirled would have twirled would have twirled would have twirled would have twirled would have twirled
Conditional Present Progressive would be twirling would be twirling would be twirling would be twirling would be twirling would be twirling
Conditional Perfect Progressive would have been twirling would have been twirling would have been twirling would have been twirling would have been twirling would have been twirling
Present Subjunctive twirl twirl twirl twirl twirl twirl
Past Subjunctive twirled twirled twirled twirled twirled twirled
Past Perfect Subjunctive had twirled had twirled had twirled had twirled had twirled had twirled
Imperative twirl Let′s twirl twirl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button