Place

Cách chia động từ place rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ place ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PLACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to place placing placed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn place place places place place place
Hiện tại tiếp diễn am placing are placing is placing are placing are placing are placing
Quá khứ đơn placed placed placed placed placed placed
Quá khứ tiếp diễn was placing were placing was placing were placing were placing were placing
Hiện tại hoàn thành have placed have placed has placed have placed have placed have placed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been placing have been placing has been placing have been placing have been placing have been placing
Quá khứ hoàn thành had placed had placed had placed had placed had placed had placed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been placing had been placing had been placing had been placing had been placing had been placing
Tương Lai will place will place will place will place will place will place
TL Tiếp Diễn will be placing will be placing will be placing will be placing will be placing will be placing
Tương Lai hoàn thành will have placed will have placed will have placed will have placed will have placed will have placed
TL HT Tiếp Diễn will have been placing will have been placing will have been placing will have been placing will have been placing will have been placing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would place would place would place would place would place would place
Conditional Perfect would have placed would have placed would have placed would have placed would have placed would have placed
Conditional Present Progressive would be placing would be placing would be placing would be placing would be placing would be placing
Conditional Perfect Progressive would have been placing would have been placing would have been placing would have been placing would have been placing would have been placing
Present Subjunctive place place place place place place
Past Subjunctive placed placed placed placed placed placed
Past Perfect Subjunctive had placed had placed had placed had placed had placed had placed
Imperative place Let′s place place

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button