Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Draw

Cách chia động từ draw rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ draw ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRAW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to draw drawing drawn
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn draw draw draws draw draw draw
Hiện tại tiếp diễn am drawing are drawing is drawing are drawing are drawing are drawing
Quá khứ đơn drew drew drew drew drew drew
Quá khứ tiếp diễn was drawing were drawing was drawing were drawing were drawing were drawing
Hiện tại hoàn thành have drawn have drawn has drawn have drawn have drawn have drawn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drawing have been drawing has been drawing have been drawing have been drawing have been drawing
Quá khứ hoàn thành had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drawing had been drawing had been drawing had been drawing had been drawing had been drawing
Tương Lai will draw will draw will draw will draw will draw will draw
TL Tiếp Diễn will be drawing will be drawing will be drawing will be drawing will be drawing will be drawing
Tương Lai hoàn thành will have drawn will have drawn will have drawn will have drawn will have drawn will have drawn
TL HT Tiếp Diễn will have been drawing will have been drawing will have been drawing will have been drawing will have been drawing will have been drawing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would draw would draw would draw would draw would draw would draw
Conditional Perfect would have drawn would have drawn would have drawn would have drawn would have drawn would have drawn
Conditional Present Progressive would be drawing would be drawing would be drawing would be drawing would be drawing would be drawing
Conditional Perfect Progressive would have been drawing would have been drawing would have been drawing would have been drawing would have been drawing would have been drawing
Present Subjunctive draw draw draw draw draw draw
Past Subjunctive drew drew drew drew drew drew
Past Perfect Subjunctive had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn had drawn
Imperative draw Let′s draw draw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best dating app toronto.

Nên đọc
Close
Back to top button