Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Prune

Cách chia động từ prune rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prune ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRUNE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prune pruning pruned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prune prune prunes prune prune prune
Hiện tại tiếp diễn am pruning are pruning is pruning are pruning are pruning are pruning
Quá khứ đơn pruned pruned pruned pruned pruned pruned
Quá khứ tiếp diễn was pruning were pruning was pruning were pruning were pruning were pruning
Hiện tại hoàn thành have pruned have pruned has pruned have pruned have pruned have pruned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pruning have been pruning has been pruning have been pruning have been pruning have been pruning
Quá khứ hoàn thành had pruned had pruned had pruned had pruned had pruned had pruned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pruning had been pruning had been pruning had been pruning had been pruning had been pruning
Tương Lai will prune will prune will prune will prune will prune will prune
TL Tiếp Diễn will be pruning will be pruning will be pruning will be pruning will be pruning will be pruning
Tương Lai hoàn thành will have pruned will have pruned will have pruned will have pruned will have pruned will have pruned
TL HT Tiếp Diễn will have been pruning will have been pruning will have been pruning will have been pruning will have been pruning will have been pruning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prune would prune would prune would prune would prune would prune
Conditional Perfect would have pruned would have pruned would have pruned would have pruned would have pruned would have pruned
Conditional Present Progressive would be pruning would be pruning would be pruning would be pruning would be pruning would be pruning
Conditional Perfect Progressive would have been pruning would have been pruning would have been pruning would have been pruning would have been pruning would have been pruning
Present Subjunctive prune prune prune prune prune prune
Past Subjunctive pruned pruned pruned pruned pruned pruned
Past Perfect Subjunctive had pruned had pruned had pruned had pruned had pruned had pruned
Imperative prune Let′s prune prune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button