Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Seek

Cách chia động từ seek rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ seek ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEEK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to seek seeking sought
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn seek seek seeks seek seek seek
Hiện tại tiếp diễn am seeking are seeking is seeking are seeking are seeking are seeking
Quá khứ đơn sought sought sought sought sought sought
Quá khứ tiếp diễn was seeking were seeking was seeking were seeking were seeking were seeking
Hiện tại hoàn thành have sought have sought has sought have sought have sought have sought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been seeking have been seeking has been seeking have been seeking have been seeking have been seeking
Quá khứ hoàn thành had sought had sought had sought had sought had sought had sought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been seeking had been seeking had been seeking had been seeking had been seeking had been seeking
Tương Lai will seek will seek will seek will seek will seek will seek
TL Tiếp Diễn will be seeking will be seeking will be seeking will be seeking will be seeking will be seeking
Tương Lai hoàn thành will have sought will have sought will have sought will have sought will have sought will have sought
TL HT Tiếp Diễn will have been seeking will have been seeking will have been seeking will have been seeking will have been seeking will have been seeking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would seek would seek would seek would seek would seek would seek
Conditional Perfect would have sought would have sought would have sought would have sought would have sought would have sought
Conditional Present Progressive would be seeking would be seeking would be seeking would be seeking would be seeking would be seeking
Conditional Perfect Progressive would have been seeking would have been seeking would have been seeking would have been seeking would have been seeking would have been seeking
Present Subjunctive seek seek seek seek seek seek
Past Subjunctive sought sought sought sought sought sought
Past Perfect Subjunctive had sought had sought had sought had sought had sought had sought
Imperative seek Let′s seek seek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button