Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Echo

Cách chia động từ echo rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ echo ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ECHO

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to echo echoing echoed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn echo echo echoes echo echo echo
Hiện tại tiếp diễn am echoing are echoing is echoing are echoing are echoing are echoing
Quá khứ đơn echoed echoed echoed echoed echoed echoed
Quá khứ tiếp diễn was echoing were echoing was echoing were echoing were echoing were echoing
Hiện tại hoàn thành have echoed have echoed has echoed have echoed have echoed have echoed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been echoing have been echoing has been echoing have been echoing have been echoing have been echoing
Quá khứ hoàn thành had echoed had echoed had echoed had echoed had echoed had echoed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been echoing had been echoing had been echoing had been echoing had been echoing had been echoing
Tương Lai will echo will echo will echo will echo will echo will echo
TL Tiếp Diễn will be echoing will be echoing will be echoing will be echoing will be echoing will be echoing
Tương Lai hoàn thành will have echoed will have echoed will have echoed will have echoed will have echoed will have echoed
TL HT Tiếp Diễn will have been echoing will have been echoing will have been echoing will have been echoing will have been echoing will have been echoing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would echo would echo would echo would echo would echo would echo
Conditional Perfect would have echoed would have echoed would have echoed would have echoed would have echoed would have echoed
Conditional Present Progressive would be echoing would be echoing would be echoing would be echoing would be echoing would be echoing
Conditional Perfect Progressive would have been echoing would have been echoing would have been echoing would have been echoing would have been echoing would have been echoing
Present Subjunctive echo echo echo echo echo echo
Past Subjunctive echoed echoed echoed echoed echoed echoed
Past Perfect Subjunctive had echoed had echoed had echoed had echoed had echoed had echoed
Imperative echo Let′s echo echo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/casual-encounters-in-atlanta/.

Nên đọc
Close
Back to top button