Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Edge

Cách chia động từ edge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ edge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EDGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to edge edging edged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn edge edge edges edge edge edge
Hiện tại tiếp diễn am edging are edging is edging are edging are edging are edging
Quá khứ đơn edged edged edged edged edged edged
Quá khứ tiếp diễn was edging were edging was edging were edging were edging were edging
Hiện tại hoàn thành have edged have edged has edged have edged have edged have edged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been edging have been edging has been edging have been edging have been edging have been edging
Quá khứ hoàn thành had edged had edged had edged had edged had edged had edged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been edging had been edging had been edging had been edging had been edging had been edging
Tương Lai will edge will edge will edge will edge will edge will edge
TL Tiếp Diễn will be edging will be edging will be edging will be edging will be edging will be edging
Tương Lai hoàn thành will have edged will have edged will have edged will have edged will have edged will have edged
TL HT Tiếp Diễn will have been edging will have been edging will have been edging will have been edging will have been edging will have been edging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would edge would edge would edge would edge would edge would edge
Conditional Perfect would have edged would have edged would have edged would have edged would have edged would have edged
Conditional Present Progressive would be edging would be edging would be edging would be edging would be edging would be edging
Conditional Perfect Progressive would have been edging would have been edging would have been edging would have been edging would have been edging would have been edging
Present Subjunctive edge edge edge edge edge edge
Past Subjunctive edged edged edged edged edged edged
Past Perfect Subjunctive had edged had edged had edged had edged had edged had edged
Imperative edge Let′s edge edge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/local-asian-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button