Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Amble

Cách chia động từ amble rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ amble ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AMBLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to amble ambling ambled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn amble amble ambles amble amble amble
Hiện tại tiếp diễn am ambling are ambling is ambling are ambling are ambling are ambling
Quá khứ đơn ambled ambled ambled ambled ambled ambled
Quá khứ tiếp diễn was ambling were ambling was ambling were ambling were ambling were ambling
Hiện tại hoàn thành have ambled have ambled has ambled have ambled have ambled have ambled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ambling have been ambling has been ambling have been ambling have been ambling have been ambling
Quá khứ hoàn thành had ambled had ambled had ambled had ambled had ambled had ambled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ambling had been ambling had been ambling had been ambling had been ambling had been ambling
Tương Lai will amble will amble will amble will amble will amble will amble
TL Tiếp Diễn will be ambling will be ambling will be ambling will be ambling will be ambling will be ambling
Tương Lai hoàn thành will have ambled will have ambled will have ambled will have ambled will have ambled will have ambled
TL HT Tiếp Diễn will have been ambling will have been ambling will have been ambling will have been ambling will have been ambling will have been ambling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would amble would amble would amble would amble would amble would amble
Conditional Perfect would have ambled would have ambled would have ambled would have ambled would have ambled would have ambled
Conditional Present Progressive would be ambling would be ambling would be ambling would be ambling would be ambling would be ambling
Conditional Perfect Progressive would have been ambling would have been ambling would have been ambling would have been ambling would have been ambling would have been ambling
Present Subjunctive amble amble amble amble amble amble
Past Subjunctive ambled ambled ambled ambled ambled ambled
Past Perfect Subjunctive had ambled had ambled had ambled had ambled had ambled had ambled
Imperative amble Let′s amble amble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button