Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Worsen

Cách chia động từ worsen rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ worsen ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WORSEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to worsen worsening worsened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn worsen worsen worsens worsen worsen worsen
Hiện tại tiếp diễn am worsening are worsening is worsening are worsening are worsening are worsening
Quá khứ đơn worsened worsened worsened worsened worsened worsened
Quá khứ tiếp diễn was worsening were worsening was worsening were worsening were worsening were worsening
Hiện tại hoàn thành have worsened have worsened has worsened have worsened have worsened have worsened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been worsening have been worsening has been worsening have been worsening have been worsening have been worsening
Quá khứ hoàn thành had worsened had worsened had worsened had worsened had worsened had worsened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been worsening had been worsening had been worsening had been worsening had been worsening had been worsening
Tương Lai will worsen will worsen will worsen will worsen will worsen will worsen
TL Tiếp Diễn will be worsening will be worsening will be worsening will be worsening will be worsening will be worsening
Tương Lai hoàn thành will have worsened will have worsened will have worsened will have worsened will have worsened will have worsened
TL HT Tiếp Diễn will have been worsening will have been worsening will have been worsening will have been worsening will have been worsening will have been worsening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would worsen would worsen would worsen would worsen would worsen would worsen
Conditional Perfect would have worsened would have worsened would have worsened would have worsened would have worsened would have worsened
Conditional Present Progressive would be worsening would be worsening would be worsening would be worsening would be worsening would be worsening
Conditional Perfect Progressive would have been worsening would have been worsening would have been worsening would have been worsening would have been worsening would have been worsening
Present Subjunctive worsen worsen worsen worsen worsen worsen
Past Subjunctive worsened worsened worsened worsened worsened worsened
Past Perfect Subjunctive had worsened had worsened had worsened had worsened had worsened had worsened
Imperative worsen Let′s worsen worsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/online-gay-dating-sites/.

Nên đọc
Close
Back to top button