Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Edit

Cách chia động từ edit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ edit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EDIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to edit editing edited
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn edit edit edits edit edit edit
Hiện tại tiếp diễn am editing are editing is editing are editing are editing are editing
Quá khứ đơn edited edited edited edited edited edited
Quá khứ tiếp diễn was editing were editing was editing were editing were editing were editing
Hiện tại hoàn thành have edited have edited has edited have edited have edited have edited
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been editing have been editing has been editing have been editing have been editing have been editing
Quá khứ hoàn thành had edited had edited had edited had edited had edited had edited
QK hoàn thành Tiếp diễn had been editing had been editing had been editing had been editing had been editing had been editing
Tương Lai will edit will edit will edit will edit will edit will edit
TL Tiếp Diễn will be editing will be editing will be editing will be editing will be editing will be editing
Tương Lai hoàn thành will have edited will have edited will have edited will have edited will have edited will have edited
TL HT Tiếp Diễn will have been editing will have been editing will have been editing will have been editing will have been editing will have been editing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would edit would edit would edit would edit would edit would edit
Conditional Perfect would have edited would have edited would have edited would have edited would have edited would have edited
Conditional Present Progressive would be editing would be editing would be editing would be editing would be editing would be editing
Conditional Perfect Progressive would have been editing would have been editing would have been editing would have been editing would have been editing would have been editing
Present Subjunctive edit edit edit edit edit edit
Past Subjunctive edited edited edited edited edited edited
Past Perfect Subjunctive had edited had edited had edited had edited had edited had edited
Imperative edit Let′s edit edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button