Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Impart

Cách chia động từ impart rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ impart ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IMPART

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to impart imparting imparted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn impart impart imparts impart impart impart
Hiện tại tiếp diễn am imparting are imparting is imparting are imparting are imparting are imparting
Quá khứ đơn imparted imparted imparted imparted imparted imparted
Quá khứ tiếp diễn was imparting were imparting was imparting were imparting were imparting were imparting
Hiện tại hoàn thành have imparted have imparted has imparted have imparted have imparted have imparted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been imparting have been imparting has been imparting have been imparting have been imparting have been imparting
Quá khứ hoàn thành had imparted had imparted had imparted had imparted had imparted had imparted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been imparting had been imparting had been imparting had been imparting had been imparting had been imparting
Tương Lai will impart will impart will impart will impart will impart will impart
TL Tiếp Diễn will be imparting will be imparting will be imparting will be imparting will be imparting will be imparting
Tương Lai hoàn thành will have imparted will have imparted will have imparted will have imparted will have imparted will have imparted
TL HT Tiếp Diễn will have been imparting will have been imparting will have been imparting will have been imparting will have been imparting will have been imparting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would impart would impart would impart would impart would impart would impart
Conditional Perfect would have imparted would have imparted would have imparted would have imparted would have imparted would have imparted
Conditional Present Progressive would be imparting would be imparting would be imparting would be imparting would be imparting would be imparting
Conditional Perfect Progressive would have been imparting would have been imparting would have been imparting would have been imparting would have been imparting would have been imparting
Present Subjunctive impart impart impart impart impart impart
Past Subjunctive imparted imparted imparted imparted imparted imparted
Past Perfect Subjunctive had imparted had imparted had imparted had imparted had imparted had imparted
Imperative impart Let′s impart impart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/nashville-hookup/.

Nên đọc
Close
Back to top button