Regiment

Cách chia động từ regiment rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ regiment ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REGIMENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to regiment regimenting regimented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn regiment regiment regiments regiment regiment regiment
Hiện tại tiếp diễn am regimenting are regimenting is regimenting are regimenting are regimenting are regimenting
Quá khứ đơn regimented regimented regimented regimented regimented regimented
Quá khứ tiếp diễn was regimenting were regimenting was regimenting were regimenting were regimenting were regimenting
Hiện tại hoàn thành have regimented have regimented has regimented have regimented have regimented have regimented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been regimenting have been regimenting has been regimenting have been regimenting have been regimenting have been regimenting
Quá khứ hoàn thành had regimented had regimented had regimented had regimented had regimented had regimented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been regimenting had been regimenting had been regimenting had been regimenting had been regimenting had been regimenting
Tương Lai will regiment will regiment will regiment will regiment will regiment will regiment
TL Tiếp Diễn will be regimenting will be regimenting will be regimenting will be regimenting will be regimenting will be regimenting
Tương Lai hoàn thành will have regimented will have regimented will have regimented will have regimented will have regimented will have regimented
TL HT Tiếp Diễn will have been regimenting will have been regimenting will have been regimenting will have been regimenting will have been regimenting will have been regimenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would regiment would regiment would regiment would regiment would regiment would regiment
Conditional Perfect would have regimented would have regimented would have regimented would have regimented would have regimented would have regimented
Conditional Present Progressive would be regimenting would be regimenting would be regimenting would be regimenting would be regimenting would be regimenting
Conditional Perfect Progressive would have been regimenting would have been regimenting would have been regimenting would have been regimenting would have been regimenting would have been regimenting
Present Subjunctive regiment regiment regiment regiment regiment regiment
Past Subjunctive regimented regimented regimented regimented regimented regimented
Past Perfect Subjunctive had regimented had regimented had regimented had regimented had regimented had regimented
Imperative regiment Let′s regiment regiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button