Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Endow

Cách chia động từ endow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ endow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENDOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to endow endowing endowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn endow endow endows endow endow endow
Hiện tại tiếp diễn am endowing are endowing is endowing are endowing are endowing are endowing
Quá khứ đơn endowed endowed endowed endowed endowed endowed
Quá khứ tiếp diễn was endowing were endowing was endowing were endowing were endowing were endowing
Hiện tại hoàn thành have endowed have endowed has endowed have endowed have endowed have endowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been endowing have been endowing has been endowing have been endowing have been endowing have been endowing
Quá khứ hoàn thành had endowed had endowed had endowed had endowed had endowed had endowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been endowing had been endowing had been endowing had been endowing had been endowing had been endowing
Tương Lai will endow will endow will endow will endow will endow will endow
TL Tiếp Diễn will be endowing will be endowing will be endowing will be endowing will be endowing will be endowing
Tương Lai hoàn thành will have endowed will have endowed will have endowed will have endowed will have endowed will have endowed
TL HT Tiếp Diễn will have been endowing will have been endowing will have been endowing will have been endowing will have been endowing will have been endowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would endow would endow would endow would endow would endow would endow
Conditional Perfect would have endowed would have endowed would have endowed would have endowed would have endowed would have endowed
Conditional Present Progressive would be endowing would be endowing would be endowing would be endowing would be endowing would be endowing
Conditional Perfect Progressive would have been endowing would have been endowing would have been endowing would have been endowing would have been endowing would have been endowing
Present Subjunctive endow endow endow endow endow endow
Past Subjunctive endowed endowed endowed endowed endowed endowed
Past Perfect Subjunctive had endowed had endowed had endowed had endowed had endowed had endowed
Imperative endow Let′s endow endow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating app opening lines.

Nên đọc
Close
Back to top button