Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dwell

Cách chia động từ dwell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dwell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DWELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dwell dwelling dwelt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dwell dwell dwells dwell dwell dwell
Hiện tại tiếp diễn am dwelling are dwelling is dwelling are dwelling are dwelling are dwelling
Quá khứ đơn dwelt dwelt dwelt dwelt dwelt dwelt
Quá khứ tiếp diễn was dwelling were dwelling was dwelling were dwelling were dwelling were dwelling
Hiện tại hoàn thành have dwelt have dwelt has dwelt have dwelt have dwelt have dwelt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dwelling have been dwelling has been dwelling have been dwelling have been dwelling have been dwelling
Quá khứ hoàn thành had dwelt had dwelt had dwelt had dwelt had dwelt had dwelt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dwelling had been dwelling had been dwelling had been dwelling had been dwelling had been dwelling
Tương Lai will dwell will dwell will dwell will dwell will dwell will dwell
TL Tiếp Diễn will be dwelling will be dwelling will be dwelling will be dwelling will be dwelling will be dwelling
Tương Lai hoàn thành will have dwelt will have dwelt will have dwelt will have dwelt will have dwelt will have dwelt
TL HT Tiếp Diễn will have been dwelling will have been dwelling will have been dwelling will have been dwelling will have been dwelling will have been dwelling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dwell would dwell would dwell would dwell would dwell would dwell
Conditional Perfect would have dwelt would have dwelt would have dwelt would have dwelt would have dwelt would have dwelt
Conditional Present Progressive would be dwelling would be dwelling would be dwelling would be dwelling would be dwelling would be dwelling
Conditional Perfect Progressive would have been dwelling would have been dwelling would have been dwelling would have been dwelling would have been dwelling would have been dwelling
Present Subjunctive dwell dwell dwell dwell dwell dwell
Past Subjunctive dwelt dwelt dwelt dwelt dwelt dwelt
Past Perfect Subjunctive had dwelt had dwelt had dwelt had dwelt had dwelt had dwelt
Imperative dwell Let′s dwell dwell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button