Strike

Cách chia động từ strike rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ strike ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STRIKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to strike striking striked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn strike strike strikes strike strike strike
Hiện tại tiếp diễn am striking are striking is striking are striking are striking are striking
Quá khứ đơn striked striked striked striked striked striked
Quá khứ tiếp diễn was striking were striking was striking were striking were striking were striking
Hiện tại hoàn thành have striked have striked has striked have striked have striked have striked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been striking have been striking has been striking have been striking have been striking have been striking
Quá khứ hoàn thành had striked had striked had striked had striked had striked had striked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been striking had been striking had been striking had been striking had been striking had been striking
Tương Lai will strike will strike will strike will strike will strike will strike
TL Tiếp Diễn will be striking will be striking will be striking will be striking will be striking will be striking
Tương Lai hoàn thành will have striked will have striked will have striked will have striked will have striked will have striked
TL HT Tiếp Diễn will have been striking will have been striking will have been striking will have been striking will have been striking will have been striking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would strike would strike would strike would strike would strike would strike
Conditional Perfect would have striked would have striked would have striked would have striked would have striked would have striked
Conditional Present Progressive would be striking would be striking would be striking would be striking would be striking would be striking
Conditional Perfect Progressive would have been striking would have been striking would have been striking would have been striking would have been striking would have been striking
Present Subjunctive strike strike strike strike strike strike
Past Subjunctive striked striked striked striked striked striked
Past Perfect Subjunctive had striked had striked had striked had striked had striked had striked
Imperative strike Let′s strike strike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button