Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Erase

Cách chia động từ erase rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ erase ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ERASE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to erase erasing erased
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn erase erase erases erase erase erase
Hiện tại tiếp diễn am erasing are erasing is erasing are erasing are erasing are erasing
Quá khứ đơn erased erased erased erased erased erased
Quá khứ tiếp diễn was erasing were erasing was erasing were erasing were erasing were erasing
Hiện tại hoàn thành have erased have erased has erased have erased have erased have erased
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been erasing have been erasing has been erasing have been erasing have been erasing have been erasing
Quá khứ hoàn thành had erased had erased had erased had erased had erased had erased
QK hoàn thành Tiếp diễn had been erasing had been erasing had been erasing had been erasing had been erasing had been erasing
Tương Lai will erase will erase will erase will erase will erase will erase
TL Tiếp Diễn will be erasing will be erasing will be erasing will be erasing will be erasing will be erasing
Tương Lai hoàn thành will have erased will have erased will have erased will have erased will have erased will have erased
TL HT Tiếp Diễn will have been erasing will have been erasing will have been erasing will have been erasing will have been erasing will have been erasing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would erase would erase would erase would erase would erase would erase
Conditional Perfect would have erased would have erased would have erased would have erased would have erased would have erased
Conditional Present Progressive would be erasing would be erasing would be erasing would be erasing would be erasing would be erasing
Conditional Perfect Progressive would have been erasing would have been erasing would have been erasing would have been erasing would have been erasing would have been erasing
Present Subjunctive erase erase erase erase erase erase
Past Subjunctive erased erased erased erased erased erased
Past Perfect Subjunctive had erased had erased had erased had erased had erased had erased
Imperative erase Let′s erase erase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button