Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nap

Cách chia động từ nap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nap napping napped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nap nap naps nap nap nap
Hiện tại tiếp diễn am napping are napping is napping are napping are napping are napping
Quá khứ đơn napped napped napped napped napped napped
Quá khứ tiếp diễn was napping were napping was napping were napping were napping were napping
Hiện tại hoàn thành have napped have napped has napped have napped have napped have napped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been napping have been napping has been napping have been napping have been napping have been napping
Quá khứ hoàn thành had napped had napped had napped had napped had napped had napped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been napping had been napping had been napping had been napping had been napping had been napping
Tương Lai will nap will nap will nap will nap will nap will nap
TL Tiếp Diễn will be napping will be napping will be napping will be napping will be napping will be napping
Tương Lai hoàn thành will have napped will have napped will have napped will have napped will have napped will have napped
TL HT Tiếp Diễn will have been napping will have been napping will have been napping will have been napping will have been napping will have been napping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nap would nap would nap would nap would nap would nap
Conditional Perfect would have napped would have napped would have napped would have napped would have napped would have napped
Conditional Present Progressive would be napping would be napping would be napping would be napping would be napping would be napping
Conditional Perfect Progressive would have been napping would have been napping would have been napping would have been napping would have been napping would have been napping
Present Subjunctive nap nap nap nap nap nap
Past Subjunctive napped napped napped napped napped napped
Past Perfect Subjunctive had napped had napped had napped had napped had napped had napped
Imperative nap Let′s nap nap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button