Weigh

Cách chia động từ weigh rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ weigh ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WEIGH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to weigh weighing weighed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn weigh weigh weighs weigh weigh weigh
Hiện tại tiếp diễn am weighing are weighing is weighing are weighing are weighing are weighing
Quá khứ đơn weighed weighed weighed weighed weighed weighed
Quá khứ tiếp diễn was weighing were weighing was weighing were weighing were weighing were weighing
Hiện tại hoàn thành have weighed have weighed has weighed have weighed have weighed have weighed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been weighing have been weighing has been weighing have been weighing have been weighing have been weighing
Quá khứ hoàn thành had weighed had weighed had weighed had weighed had weighed had weighed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been weighing had been weighing had been weighing had been weighing had been weighing had been weighing
Tương Lai will weigh will weigh will weigh will weigh will weigh will weigh
TL Tiếp Diễn will be weighing will be weighing will be weighing will be weighing will be weighing will be weighing
Tương Lai hoàn thành will have weighed will have weighed will have weighed will have weighed will have weighed will have weighed
TL HT Tiếp Diễn will have been weighing will have been weighing will have been weighing will have been weighing will have been weighing will have been weighing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would weigh would weigh would weigh would weigh would weigh would weigh
Conditional Perfect would have weighed would have weighed would have weighed would have weighed would have weighed would have weighed
Conditional Present Progressive would be weighing would be weighing would be weighing would be weighing would be weighing would be weighing
Conditional Perfect Progressive would have been weighing would have been weighing would have been weighing would have been weighing would have been weighing would have been weighing
Present Subjunctive weigh weigh weigh weigh weigh weigh
Past Subjunctive weighed weighed weighed weighed weighed weighed
Past Perfect Subjunctive had weighed had weighed had weighed had weighed had weighed had weighed
Imperative weigh Let′s weigh weigh

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button