Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Evolve

Cách chia động từ evolve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ evolve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EVOLVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to evolve evolving evolved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn evolve evolve evolves evolve evolve evolve
Hiện tại tiếp diễn am evolving are evolving is evolving are evolving are evolving are evolving
Quá khứ đơn evolved evolved evolved evolved evolved evolved
Quá khứ tiếp diễn was evolving were evolving was evolving were evolving were evolving were evolving
Hiện tại hoàn thành have evolved have evolved has evolved have evolved have evolved have evolved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been evolving have been evolving has been evolving have been evolving have been evolving have been evolving
Quá khứ hoàn thành had evolved had evolved had evolved had evolved had evolved had evolved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been evolving had been evolving had been evolving had been evolving had been evolving had been evolving
Tương Lai will evolve will evolve will evolve will evolve will evolve will evolve
TL Tiếp Diễn will be evolving will be evolving will be evolving will be evolving will be evolving will be evolving
Tương Lai hoàn thành will have evolved will have evolved will have evolved will have evolved will have evolved will have evolved
TL HT Tiếp Diễn will have been evolving will have been evolving will have been evolving will have been evolving will have been evolving will have been evolving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would evolve would evolve would evolve would evolve would evolve would evolve
Conditional Perfect would have evolved would have evolved would have evolved would have evolved would have evolved would have evolved
Conditional Present Progressive would be evolving would be evolving would be evolving would be evolving would be evolving would be evolving
Conditional Perfect Progressive would have been evolving would have been evolving would have been evolving would have been evolving would have been evolving would have been evolving
Present Subjunctive evolve evolve evolve evolve evolve evolve
Past Subjunctive evolved evolved evolved evolved evolved evolved
Past Perfect Subjunctive had evolved had evolved had evolved had evolved had evolved had evolved
Imperative evolve Let′s evolve evolve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button