Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Inter

Cách chia động từ inter rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ inter ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INTER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to inter interring interred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn inter inter inters inter inter inter
Hiện tại tiếp diễn am interring are interring is interring are interring are interring are interring
Quá khứ đơn interred interred interred interred interred interred
Quá khứ tiếp diễn was interring were interring was interring were interring were interring were interring
Hiện tại hoàn thành have interred have interred has interred have interred have interred have interred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been interring have been interring has been interring have been interring have been interring have been interring
Quá khứ hoàn thành had interred had interred had interred had interred had interred had interred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been interring had been interring had been interring had been interring had been interring had been interring
Tương Lai will inter will inter will inter will inter will inter will inter
TL Tiếp Diễn will be interring will be interring will be interring will be interring will be interring will be interring
Tương Lai hoàn thành will have interred will have interred will have interred will have interred will have interred will have interred
TL HT Tiếp Diễn will have been interring will have been interring will have been interring will have been interring will have been interring will have been interring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would inter would inter would inter would inter would inter would inter
Conditional Perfect would have interred would have interred would have interred would have interred would have interred would have interred
Conditional Present Progressive would be interring would be interring would be interring would be interring would be interring would be interring
Conditional Perfect Progressive would have been interring would have been interring would have been interring would have been interring would have been interring would have been interring
Present Subjunctive inter inter inter inter inter inter
Past Subjunctive interred interred interred interred interred interred
Past Perfect Subjunctive had interred had interred had interred had interred had interred had interred
Imperative inter Let′s inter inter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button