Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Expropriate

Cách chia động từ expropriate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ expropriate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXPROPRIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to expropriate expropriating expropriated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn expropriate expropriate expropriates expropriate expropriate expropriate
Hiện tại tiếp diễn am expropriating are expropriating is expropriating are expropriating are expropriating are expropriating
Quá khứ đơn expropriated expropriated expropriated expropriated expropriated expropriated
Quá khứ tiếp diễn was expropriating were expropriating was expropriating were expropriating were expropriating were expropriating
Hiện tại hoàn thành have expropriated have expropriated has expropriated have expropriated have expropriated have expropriated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been expropriating have been expropriating has been expropriating have been expropriating have been expropriating have been expropriating
Quá khứ hoàn thành had expropriated had expropriated had expropriated had expropriated had expropriated had expropriated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been expropriating had been expropriating had been expropriating had been expropriating had been expropriating had been expropriating
Tương Lai will expropriate will expropriate will expropriate will expropriate will expropriate will expropriate
TL Tiếp Diễn will be expropriating will be expropriating will be expropriating will be expropriating will be expropriating will be expropriating
Tương Lai hoàn thành will have expropriated will have expropriated will have expropriated will have expropriated will have expropriated will have expropriated
TL HT Tiếp Diễn will have been expropriating will have been expropriating will have been expropriating will have been expropriating will have been expropriating will have been expropriating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would expropriate would expropriate would expropriate would expropriate would expropriate would expropriate
Conditional Perfect would have expropriated would have expropriated would have expropriated would have expropriated would have expropriated would have expropriated
Conditional Present Progressive would be expropriating would be expropriating would be expropriating would be expropriating would be expropriating would be expropriating
Conditional Perfect Progressive would have been expropriating would have been expropriating would have been expropriating would have been expropriating would have been expropriating would have been expropriating
Present Subjunctive expropriate expropriate expropriate expropriate expropriate expropriate
Past Subjunctive expropriated expropriated expropriated expropriated expropriated expropriated
Past Perfect Subjunctive had expropriated had expropriated had expropriated had expropriated had expropriated had expropriated
Imperative expropriate Let′s expropriate expropriate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/single-women-in-my-area/.

Nên đọc
Close
Back to top button