Unify

Cách chia động từ unify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unify unifying unified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unify unify unifies unify unify unify
Hiện tại tiếp diễn am unifying are unifying is unifying are unifying are unifying are unifying
Quá khứ đơn unified unified unified unified unified unified
Quá khứ tiếp diễn was unifying were unifying was unifying were unifying were unifying were unifying
Hiện tại hoàn thành have unified have unified has unified have unified have unified have unified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unifying have been unifying has been unifying have been unifying have been unifying have been unifying
Quá khứ hoàn thành had unified had unified had unified had unified had unified had unified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unifying had been unifying had been unifying had been unifying had been unifying had been unifying
Tương Lai will unify will unify will unify will unify will unify will unify
TL Tiếp Diễn will be unifying will be unifying will be unifying will be unifying will be unifying will be unifying
Tương Lai hoàn thành will have unified will have unified will have unified will have unified will have unified will have unified
TL HT Tiếp Diễn will have been unifying will have been unifying will have been unifying will have been unifying will have been unifying will have been unifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unify would unify would unify would unify would unify would unify
Conditional Perfect would have unified would have unified would have unified would have unified would have unified would have unified
Conditional Present Progressive would be unifying would be unifying would be unifying would be unifying would be unifying would be unifying
Conditional Perfect Progressive would have been unifying would have been unifying would have been unifying would have been unifying would have been unifying would have been unifying
Present Subjunctive unify unify unify unify unify unify
Past Subjunctive unified unified unified unified unified unified
Past Perfect Subjunctive had unified had unified had unified had unified had unified had unified
Imperative unify Let′s unify unify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button