Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pray

Cách chia động từ pray rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pray ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRAY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pray praying prayed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pray pray prays pray pray pray
Hiện tại tiếp diễn am praying are praying is praying are praying are praying are praying
Quá khứ đơn prayed prayed prayed prayed prayed prayed
Quá khứ tiếp diễn was praying were praying was praying were praying were praying were praying
Hiện tại hoàn thành have prayed have prayed has prayed have prayed have prayed have prayed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been praying have been praying has been praying have been praying have been praying have been praying
Quá khứ hoàn thành had prayed had prayed had prayed had prayed had prayed had prayed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been praying had been praying had been praying had been praying had been praying had been praying
Tương Lai will pray will pray will pray will pray will pray will pray
TL Tiếp Diễn will be praying will be praying will be praying will be praying will be praying will be praying
Tương Lai hoàn thành will have prayed will have prayed will have prayed will have prayed will have prayed will have prayed
TL HT Tiếp Diễn will have been praying will have been praying will have been praying will have been praying will have been praying will have been praying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pray would pray would pray would pray would pray would pray
Conditional Perfect would have prayed would have prayed would have prayed would have prayed would have prayed would have prayed
Conditional Present Progressive would be praying would be praying would be praying would be praying would be praying would be praying
Conditional Perfect Progressive would have been praying would have been praying would have been praying would have been praying would have been praying would have been praying
Present Subjunctive pray pray pray pray pray pray
Past Subjunctive prayed prayed prayed prayed prayed prayed
Past Perfect Subjunctive had prayed had prayed had prayed had prayed had prayed had prayed
Imperative pray Let′s pray pray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hot gay men cumming.

Nên đọc
Close
Back to top button