Reanimate

Cách chia động từ reanimate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reanimate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REANIMATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reanimate reanimating reanimated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reanimate reanimate reanimates reanimate reanimate reanimate
Hiện tại tiếp diễn am reanimating are reanimating is reanimating are reanimating are reanimating are reanimating
Quá khứ đơn reanimated reanimated reanimated reanimated reanimated reanimated
Quá khứ tiếp diễn was reanimating were reanimating was reanimating were reanimating were reanimating were reanimating
Hiện tại hoàn thành have reanimated have reanimated has reanimated have reanimated have reanimated have reanimated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reanimating have been reanimating has been reanimating have been reanimating have been reanimating have been reanimating
Quá khứ hoàn thành had reanimated had reanimated had reanimated had reanimated had reanimated had reanimated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reanimating had been reanimating had been reanimating had been reanimating had been reanimating had been reanimating
Tương Lai will reanimate will reanimate will reanimate will reanimate will reanimate will reanimate
TL Tiếp Diễn will be reanimating will be reanimating will be reanimating will be reanimating will be reanimating will be reanimating
Tương Lai hoàn thành will have reanimated will have reanimated will have reanimated will have reanimated will have reanimated will have reanimated
TL HT Tiếp Diễn will have been reanimating will have been reanimating will have been reanimating will have been reanimating will have been reanimating will have been reanimating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reanimate would reanimate would reanimate would reanimate would reanimate would reanimate
Conditional Perfect would have reanimated would have reanimated would have reanimated would have reanimated would have reanimated would have reanimated
Conditional Present Progressive would be reanimating would be reanimating would be reanimating would be reanimating would be reanimating would be reanimating
Conditional Perfect Progressive would have been reanimating would have been reanimating would have been reanimating would have been reanimating would have been reanimating would have been reanimating
Present Subjunctive reanimate reanimate reanimate reanimate reanimate reanimate
Past Subjunctive reanimated reanimated reanimated reanimated reanimated reanimated
Past Perfect Subjunctive had reanimated had reanimated had reanimated had reanimated had reanimated had reanimated
Imperative reanimate Let′s reanimate reanimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button