Vault

vault

Cách chia động từ vault rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vault ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VAULT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vault vaulting vaulted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vault vault vaults vault vault vault
Hiện tại tiếp diễn am vaulting are vaulting is vaulting are vaulting are vaulting are vaulting
Quá khứ đơn vaulted vaulted vaulted vaulted vaulted vaulted
Quá khứ tiếp diễn was vaulting were vaulting was vaulting were vaulting were vaulting were vaulting
Hiện tại hoàn thành have vaulted have vaulted has vaulted have vaulted have vaulted have vaulted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vaulting have been vaulting has been vaulting have been vaulting have been vaulting have been vaulting
Quá khứ hoàn thành had vaulted had vaulted had vaulted had vaulted had vaulted had vaulted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vaulting had been vaulting had been vaulting had been vaulting had been vaulting had been vaulting
Tương Lai will vault will vault will vault will vault will vault will vault
TL Tiếp Diễn will be vaulting will be vaulting will be vaulting will be vaulting will be vaulting will be vaulting
Tương Lai hoàn thành will have vaulted will have vaulted will have vaulted will have vaulted will have vaulted will have vaulted
TL HT Tiếp Diễn will have been vaulting will have been vaulting will have been vaulting will have been vaulting will have been vaulting will have been vaulting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vault would vault would vault would vault would vault would vault
Conditional Perfect would have vaulted would have vaulted would have vaulted would have vaulted would have vaulted would have vaulted
Conditional Present Progressive would be vaulting would be vaulting would be vaulting would be vaulting would be vaulting would be vaulting
Conditional Perfect Progressive would have been vaulting would have been vaulting would have been vaulting would have been vaulting would have been vaulting would have been vaulting
Present Subjunctive vault vault vault vault vault vault
Past Subjunctive vaulted vaulted vaulted vaulted vaulted vaulted
Past Perfect Subjunctive had vaulted had vaulted had vaulted had vaulted had vaulted had vaulted
Imperative vault Let′s vault vault

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button