Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Exult

Cách chia động từ exult rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ exult ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXULT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to exult exulting exulted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn exult exult exults exult exult exult
Hiện tại tiếp diễn am exulting are exulting is exulting are exulting are exulting are exulting
Quá khứ đơn exulted exulted exulted exulted exulted exulted
Quá khứ tiếp diễn was exulting were exulting was exulting were exulting were exulting were exulting
Hiện tại hoàn thành have exulted have exulted has exulted have exulted have exulted have exulted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been exulting have been exulting has been exulting have been exulting have been exulting have been exulting
Quá khứ hoàn thành had exulted had exulted had exulted had exulted had exulted had exulted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been exulting had been exulting had been exulting had been exulting had been exulting had been exulting
Tương Lai will exult will exult will exult will exult will exult will exult
TL Tiếp Diễn will be exulting will be exulting will be exulting will be exulting will be exulting will be exulting
Tương Lai hoàn thành will have exulted will have exulted will have exulted will have exulted will have exulted will have exulted
TL HT Tiếp Diễn will have been exulting will have been exulting will have been exulting will have been exulting will have been exulting will have been exulting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would exult would exult would exult would exult would exult would exult
Conditional Perfect would have exulted would have exulted would have exulted would have exulted would have exulted would have exulted
Conditional Present Progressive would be exulting would be exulting would be exulting would be exulting would be exulting would be exulting
Conditional Perfect Progressive would have been exulting would have been exulting would have been exulting would have been exulting would have been exulting would have been exulting
Present Subjunctive exult exult exult exult exult exult
Past Subjunctive exulted exulted exulted exulted exulted exulted
Past Perfect Subjunctive had exulted had exulted had exulted had exulted had exulted had exulted
Imperative exult Let′s exult exult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button