Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ornament

Cách chia động từ ornament rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ornament ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ORNAMENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ornament ornamenting ornamented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ornament ornament ornaments ornament ornament ornament
Hiện tại tiếp diễn am ornamenting are ornamenting is ornamenting are ornamenting are ornamenting are ornamenting
Quá khứ đơn ornamented ornamented ornamented ornamented ornamented ornamented
Quá khứ tiếp diễn was ornamenting were ornamenting was ornamenting were ornamenting were ornamenting were ornamenting
Hiện tại hoàn thành have ornamented have ornamented has ornamented have ornamented have ornamented have ornamented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ornamenting have been ornamenting has been ornamenting have been ornamenting have been ornamenting have been ornamenting
Quá khứ hoàn thành had ornamented had ornamented had ornamented had ornamented had ornamented had ornamented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ornamenting had been ornamenting had been ornamenting had been ornamenting had been ornamenting had been ornamenting
Tương Lai will ornament will ornament will ornament will ornament will ornament will ornament
TL Tiếp Diễn will be ornamenting will be ornamenting will be ornamenting will be ornamenting will be ornamenting will be ornamenting
Tương Lai hoàn thành will have ornamented will have ornamented will have ornamented will have ornamented will have ornamented will have ornamented
TL HT Tiếp Diễn will have been ornamenting will have been ornamenting will have been ornamenting will have been ornamenting will have been ornamenting will have been ornamenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ornament would ornament would ornament would ornament would ornament would ornament
Conditional Perfect would have ornamented would have ornamented would have ornamented would have ornamented would have ornamented would have ornamented
Conditional Present Progressive would be ornamenting would be ornamenting would be ornamenting would be ornamenting would be ornamenting would be ornamenting
Conditional Perfect Progressive would have been ornamenting would have been ornamenting would have been ornamenting would have been ornamenting would have been ornamenting would have been ornamenting
Present Subjunctive ornament ornament ornament ornament ornament ornament
Past Subjunctive ornamented ornamented ornamented ornamented ornamented ornamented
Past Perfect Subjunctive had ornamented had ornamented had ornamented had ornamented had ornamented had ornamented
Imperative ornament Let′s ornament ornament

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button