Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Skate

Cách chia động từ skate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ skate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SKATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to skate skating skated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn skate skate skates skate skate skate
Hiện tại tiếp diễn am skating are skating is skating are skating are skating are skating
Quá khứ đơn skated skated skated skated skated skated
Quá khứ tiếp diễn was skating were skating was skating were skating were skating were skating
Hiện tại hoàn thành have skated have skated has skated have skated have skated have skated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been skating have been skating has been skating have been skating have been skating have been skating
Quá khứ hoàn thành had skated had skated had skated had skated had skated had skated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been skating had been skating had been skating had been skating had been skating had been skating
Tương Lai will skate will skate will skate will skate will skate will skate
TL Tiếp Diễn will be skating will be skating will be skating will be skating will be skating will be skating
Tương Lai hoàn thành will have skated will have skated will have skated will have skated will have skated will have skated
TL HT Tiếp Diễn will have been skating will have been skating will have been skating will have been skating will have been skating will have been skating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would skate would skate would skate would skate would skate would skate
Conditional Perfect would have skated would have skated would have skated would have skated would have skated would have skated
Conditional Present Progressive would be skating would be skating would be skating would be skating would be skating would be skating
Conditional Perfect Progressive would have been skating would have been skating would have been skating would have been skating would have been skating would have been skating
Present Subjunctive skate skate skate skate skate skate
Past Subjunctive skated skated skated skated skated skated
Past Perfect Subjunctive had skated had skated had skated had skated had skated had skated
Imperative skate Let′s skate skate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button