Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Felt

Cách chia động từ felt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ felt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FELT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to felt felting felted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn felt felt felts felt felt felt
Hiện tại tiếp diễn am felting are felting is felting are felting are felting are felting
Quá khứ đơn felted felted felted felted felted felted
Quá khứ tiếp diễn was felting were felting was felting were felting were felting were felting
Hiện tại hoàn thành have felted have felted has felted have felted have felted have felted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been felting have been felting has been felting have been felting have been felting have been felting
Quá khứ hoàn thành had felted had felted had felted had felted had felted had felted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been felting had been felting had been felting had been felting had been felting had been felting
Tương Lai will felt will felt will felt will felt will felt will felt
TL Tiếp Diễn will be felting will be felting will be felting will be felting will be felting will be felting
Tương Lai hoàn thành will have felted will have felted will have felted will have felted will have felted will have felted
TL HT Tiếp Diễn will have been felting will have been felting will have been felting will have been felting will have been felting will have been felting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would felt would felt would felt would felt would felt would felt
Conditional Perfect would have felted would have felted would have felted would have felted would have felted would have felted
Conditional Present Progressive would be felting would be felting would be felting would be felting would be felting would be felting
Conditional Perfect Progressive would have been felting would have been felting would have been felting would have been felting would have been felting would have been felting
Present Subjunctive felt felt felt felt felt felt
Past Subjunctive felted felted felted felted felted felted
Past Perfect Subjunctive had felted had felted had felted had felted had felted had felted
Imperative felt Let′s felt felt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button