Unpack

Cách chia động từ unpack rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unpack ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNPACK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unpack unpacking unpacked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unpack unpack unpacks unpack unpack unpack
Hiện tại tiếp diễn am unpacking are unpacking is unpacking are unpacking are unpacking are unpacking
Quá khứ đơn unpacked unpacked unpacked unpacked unpacked unpacked
Quá khứ tiếp diễn was unpacking were unpacking was unpacking were unpacking were unpacking were unpacking
Hiện tại hoàn thành have unpacked have unpacked has unpacked have unpacked have unpacked have unpacked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unpacking have been unpacking has been unpacking have been unpacking have been unpacking have been unpacking
Quá khứ hoàn thành had unpacked had unpacked had unpacked had unpacked had unpacked had unpacked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unpacking had been unpacking had been unpacking had been unpacking had been unpacking had been unpacking
Tương Lai will unpack will unpack will unpack will unpack will unpack will unpack
TL Tiếp Diễn will be unpacking will be unpacking will be unpacking will be unpacking will be unpacking will be unpacking
Tương Lai hoàn thành will have unpacked will have unpacked will have unpacked will have unpacked will have unpacked will have unpacked
TL HT Tiếp Diễn will have been unpacking will have been unpacking will have been unpacking will have been unpacking will have been unpacking will have been unpacking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unpack would unpack would unpack would unpack would unpack would unpack
Conditional Perfect would have unpacked would have unpacked would have unpacked would have unpacked would have unpacked would have unpacked
Conditional Present Progressive would be unpacking would be unpacking would be unpacking would be unpacking would be unpacking would be unpacking
Conditional Perfect Progressive would have been unpacking would have been unpacking would have been unpacking would have been unpacking would have been unpacking would have been unpacking
Present Subjunctive unpack unpack unpack unpack unpack unpack
Past Subjunctive unpacked unpacked unpacked unpacked unpacked unpacked
Past Perfect Subjunctive had unpacked had unpacked had unpacked had unpacked had unpacked had unpacked
Imperative unpack Let′s unpack unpack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button