Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Flourish

Cách chia động từ flourish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ flourish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FLOURISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to flourish flourishing flourished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flourish flourish flourishes flourish flourish flourish
Hiện tại tiếp diễn am flourishing are flourishing is flourishing are flourishing are flourishing are flourishing
Quá khứ đơn flourished flourished flourished flourished flourished flourished
Quá khứ tiếp diễn was flourishing were flourishing was flourishing were flourishing were flourishing were flourishing
Hiện tại hoàn thành have flourished have flourished has flourished have flourished have flourished have flourished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been flourishing have been flourishing has been flourishing have been flourishing have been flourishing have been flourishing
Quá khứ hoàn thành had flourished had flourished had flourished had flourished had flourished had flourished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been flourishing had been flourishing had been flourishing had been flourishing had been flourishing had been flourishing
Tương Lai will flourish will flourish will flourish will flourish will flourish will flourish
TL Tiếp Diễn will be flourishing will be flourishing will be flourishing will be flourishing will be flourishing will be flourishing
Tương Lai hoàn thành will have flourished will have flourished will have flourished will have flourished will have flourished will have flourished
TL HT Tiếp Diễn will have been flourishing will have been flourishing will have been flourishing will have been flourishing will have been flourishing will have been flourishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flourish would flourish would flourish would flourish would flourish would flourish
Conditional Perfect would have flourished would have flourished would have flourished would have flourished would have flourished would have flourished
Conditional Present Progressive would be flourishing would be flourishing would be flourishing would be flourishing would be flourishing would be flourishing
Conditional Perfect Progressive would have been flourishing would have been flourishing would have been flourishing would have been flourishing would have been flourishing would have been flourishing
Present Subjunctive flourish flourish flourish flourish flourish flourish
Past Subjunctive flourished flourished flourished flourished flourished flourished
Past Perfect Subjunctive had flourished had flourished had flourished had flourished had flourished had flourished
Imperative flourish Let′s flourish flourish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button