Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trap

Cách chia động từ trap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trap trapping trapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trap trap traps trap trap trap
Hiện tại tiếp diễn am trapping are trapping is trapping are trapping are trapping are trapping
Quá khứ đơn trapped trapped trapped trapped trapped trapped
Quá khứ tiếp diễn was trapping were trapping was trapping were trapping were trapping were trapping
Hiện tại hoàn thành have trapped have trapped has trapped have trapped have trapped have trapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trapping have been trapping has been trapping have been trapping have been trapping have been trapping
Quá khứ hoàn thành had trapped had trapped had trapped had trapped had trapped had trapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trapping had been trapping had been trapping had been trapping had been trapping had been trapping
Tương Lai will trap will trap will trap will trap will trap will trap
TL Tiếp Diễn will be trapping will be trapping will be trapping will be trapping will be trapping will be trapping
Tương Lai hoàn thành will have trapped will have trapped will have trapped will have trapped will have trapped will have trapped
TL HT Tiếp Diễn will have been trapping will have been trapping will have been trapping will have been trapping will have been trapping will have been trapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trap would trap would trap would trap would trap would trap
Conditional Perfect would have trapped would have trapped would have trapped would have trapped would have trapped would have trapped
Conditional Present Progressive would be trapping would be trapping would be trapping would be trapping would be trapping would be trapping
Conditional Perfect Progressive would have been trapping would have been trapping would have been trapping would have been trapping would have been trapping would have been trapping
Present Subjunctive trap trap trap trap trap trap
Past Subjunctive trapped trapped trapped trapped trapped trapped
Past Perfect Subjunctive had trapped had trapped had trapped had trapped had trapped had trapped
Imperative trap Let′s trap trap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button