Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Identify

Cách chia động từ identify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ identify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IDENTIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to identify identifying identified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn identify identify identifies identify identify identify
Hiện tại tiếp diễn am identifying are identifying is identifying are identifying are identifying are identifying
Quá khứ đơn identified identified identified identified identified identified
Quá khứ tiếp diễn was identifying were identifying was identifying were identifying were identifying were identifying
Hiện tại hoàn thành have identified have identified has identified have identified have identified have identified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been identifying have been identifying has been identifying have been identifying have been identifying have been identifying
Quá khứ hoàn thành had identified had identified had identified had identified had identified had identified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been identifying had been identifying had been identifying had been identifying had been identifying had been identifying
Tương Lai will identify will identify will identify will identify will identify will identify
TL Tiếp Diễn will be identifying will be identifying will be identifying will be identifying will be identifying will be identifying
Tương Lai hoàn thành will have identified will have identified will have identified will have identified will have identified will have identified
TL HT Tiếp Diễn will have been identifying will have been identifying will have been identifying will have been identifying will have been identifying will have been identifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would identify would identify would identify would identify would identify would identify
Conditional Perfect would have identified would have identified would have identified would have identified would have identified would have identified
Conditional Present Progressive would be identifying would be identifying would be identifying would be identifying would be identifying would be identifying
Conditional Perfect Progressive would have been identifying would have been identifying would have been identifying would have been identifying would have been identifying would have been identifying
Present Subjunctive identify identify identify identify identify identify
Past Subjunctive identified identified identified identified identified identified
Past Perfect Subjunctive had identified had identified had identified had identified had identified had identified
Imperative identify Let′s identify identify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles arizona.

Nên đọc
Close
Back to top button