Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Foam

Cách chia động từ foam rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ foam ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FOAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to foam foaming foamed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn foam foam foams foam foam foam
Hiện tại tiếp diễn am foaming are foaming is foaming are foaming are foaming are foaming
Quá khứ đơn foamed foamed foamed foamed foamed foamed
Quá khứ tiếp diễn was foaming were foaming was foaming were foaming were foaming were foaming
Hiện tại hoàn thành have foamed have foamed has foamed have foamed have foamed have foamed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been foaming have been foaming has been foaming have been foaming have been foaming have been foaming
Quá khứ hoàn thành had foamed had foamed had foamed had foamed had foamed had foamed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been foaming had been foaming had been foaming had been foaming had been foaming had been foaming
Tương Lai will foam will foam will foam will foam will foam will foam
TL Tiếp Diễn will be foaming will be foaming will be foaming will be foaming will be foaming will be foaming
Tương Lai hoàn thành will have foamed will have foamed will have foamed will have foamed will have foamed will have foamed
TL HT Tiếp Diễn will have been foaming will have been foaming will have been foaming will have been foaming will have been foaming will have been foaming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would foam would foam would foam would foam would foam would foam
Conditional Perfect would have foamed would have foamed would have foamed would have foamed would have foamed would have foamed
Conditional Present Progressive would be foaming would be foaming would be foaming would be foaming would be foaming would be foaming
Conditional Perfect Progressive would have been foaming would have been foaming would have been foaming would have been foaming would have been foaming would have been foaming
Present Subjunctive foam foam foam foam foam foam
Past Subjunctive foamed foamed foamed foamed foamed foamed
Past Perfect Subjunctive had foamed had foamed had foamed had foamed had foamed had foamed
Imperative foam Let′s foam foam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button