Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Foresee

Cách chia động từ foresee rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ foresee ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FORESEE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to foresee foreseeing foreseen
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn foresee foresee foresees foresee foresee foresee
Hiện tại tiếp diễn am foreseeing are foreseeing is foreseeing are foreseeing are foreseeing are foreseeing
Quá khứ đơn foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw
Quá khứ tiếp diễn was foreseeing were foreseeing was foreseeing were foreseeing were foreseeing were foreseeing
Hiện tại hoàn thành have foreseen have foreseen has foreseen have foreseen have foreseen have foreseen
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been foreseeing have been foreseeing has been foreseeing have been foreseeing have been foreseeing have been foreseeing
Quá khứ hoàn thành had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen
QK hoàn thành Tiếp diễn had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing had been foreseeing
Tương Lai will foresee will foresee will foresee will foresee will foresee will foresee
TL Tiếp Diễn will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing will be foreseeing
Tương Lai hoàn thành will have foreseen will have foreseen will have foreseen will have foreseen will have foreseen will have foreseen
TL HT Tiếp Diễn will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing will have been foreseeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would foresee would foresee would foresee would foresee would foresee would foresee
Conditional Perfect would have foreseen would have foreseen would have foreseen would have foreseen would have foreseen would have foreseen
Conditional Present Progressive would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing would be foreseeing
Conditional Perfect Progressive would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing would have been foreseeing
Present Subjunctive foresee foresee foresee foresee foresee foresee
Past Subjunctive foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw foresaw
Past Perfect Subjunctive had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen had foreseen
Imperative foresee Let′s foresee foresee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. beautiful black singles.

Nên đọc
Close
Back to top button