Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Impoverish

Cách chia động từ impoverish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ impoverish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IMPOVERISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to impoverish impoverishing impoverished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn impoverish impoverish impoverishes impoverish impoverish impoverish
Hiện tại tiếp diễn am impoverishing are impoverishing is impoverishing are impoverishing are impoverishing are impoverishing
Quá khứ đơn impoverished impoverished impoverished impoverished impoverished impoverished
Quá khứ tiếp diễn was impoverishing were impoverishing was impoverishing were impoverishing were impoverishing were impoverishing
Hiện tại hoàn thành have impoverished have impoverished has impoverished have impoverished have impoverished have impoverished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been impoverishing have been impoverishing has been impoverishing have been impoverishing have been impoverishing have been impoverishing
Quá khứ hoàn thành had impoverished had impoverished had impoverished had impoverished had impoverished had impoverished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been impoverishing had been impoverishing had been impoverishing had been impoverishing had been impoverishing had been impoverishing
Tương Lai will impoverish will impoverish will impoverish will impoverish will impoverish will impoverish
TL Tiếp Diễn will be impoverishing will be impoverishing will be impoverishing will be impoverishing will be impoverishing will be impoverishing
Tương Lai hoàn thành will have impoverished will have impoverished will have impoverished will have impoverished will have impoverished will have impoverished
TL HT Tiếp Diễn will have been impoverishing will have been impoverishing will have been impoverishing will have been impoverishing will have been impoverishing will have been impoverishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would impoverish would impoverish would impoverish would impoverish would impoverish would impoverish
Conditional Perfect would have impoverished would have impoverished would have impoverished would have impoverished would have impoverished would have impoverished
Conditional Present Progressive would be impoverishing would be impoverishing would be impoverishing would be impoverishing would be impoverishing would be impoverishing
Conditional Perfect Progressive would have been impoverishing would have been impoverishing would have been impoverishing would have been impoverishing would have been impoverishing would have been impoverishing
Present Subjunctive impoverish impoverish impoverish impoverish impoverish impoverish
Past Subjunctive impoverished impoverished impoverished impoverished impoverished impoverished
Past Perfect Subjunctive had impoverished had impoverished had impoverished had impoverished had impoverished had impoverished
Imperative impoverish Let′s impoverish impoverish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button