Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Praise

Cách chia động từ praise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ praise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRAISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to praise praising praised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn praise praise praises praise praise praise
Hiện tại tiếp diễn am praising are praising is praising are praising are praising are praising
Quá khứ đơn praised praised praised praised praised praised
Quá khứ tiếp diễn was praising were praising was praising were praising were praising were praising
Hiện tại hoàn thành have praised have praised has praised have praised have praised have praised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been praising have been praising has been praising have been praising have been praising have been praising
Quá khứ hoàn thành had praised had praised had praised had praised had praised had praised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been praising had been praising had been praising had been praising had been praising had been praising
Tương Lai will praise will praise will praise will praise will praise will praise
TL Tiếp Diễn will be praising will be praising will be praising will be praising will be praising will be praising
Tương Lai hoàn thành will have praised will have praised will have praised will have praised will have praised will have praised
TL HT Tiếp Diễn will have been praising will have been praising will have been praising will have been praising will have been praising will have been praising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would praise would praise would praise would praise would praise would praise
Conditional Perfect would have praised would have praised would have praised would have praised would have praised would have praised
Conditional Present Progressive would be praising would be praising would be praising would be praising would be praising would be praising
Conditional Perfect Progressive would have been praising would have been praising would have been praising would have been praising would have been praising would have been praising
Present Subjunctive praise praise praise praise praise praise
Past Subjunctive praised praised praised praised praised praised
Past Perfect Subjunctive had praised had praised had praised had praised had praised had praised
Imperative praise Let′s praise praise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button