Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Free

Cách chia động từ free rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ free ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FREE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to free freeing freed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn free free frees free free free
Hiện tại tiếp diễn am freeing are freeing is freeing are freeing are freeing are freeing
Quá khứ đơn freed freed freed freed freed freed
Quá khứ tiếp diễn was freeing were freeing was freeing were freeing were freeing were freeing
Hiện tại hoàn thành have freed have freed has freed have freed have freed have freed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been freeing have been freeing has been freeing have been freeing have been freeing have been freeing
Quá khứ hoàn thành had freed had freed had freed had freed had freed had freed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been freeing had been freeing had been freeing had been freeing had been freeing had been freeing
Tương Lai will free will free will free will free will free will free
TL Tiếp Diễn will be freeing will be freeing will be freeing will be freeing will be freeing will be freeing
Tương Lai hoàn thành will have freed will have freed will have freed will have freed will have freed will have freed
TL HT Tiếp Diễn will have been freeing will have been freeing will have been freeing will have been freeing will have been freeing will have been freeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would free would free would free would free would free would free
Conditional Perfect would have freed would have freed would have freed would have freed would have freed would have freed
Conditional Present Progressive would be freeing would be freeing would be freeing would be freeing would be freeing would be freeing
Conditional Perfect Progressive would have been freeing would have been freeing would have been freeing would have been freeing would have been freeing would have been freeing
Present Subjunctive free free free free free free
Past Subjunctive freed freed freed freed freed freed
Past Perfect Subjunctive had freed had freed had freed had freed had freed had freed
Imperative free Let′s free free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button