Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Undress

Cách chia động từ undress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ undress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to undress undressing undressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn undress undress undresses undress undress undress
Hiện tại tiếp diễn am undressing are undressing is undressing are undressing are undressing are undressing
Quá khứ đơn undressed undressed undressed undressed undressed undressed
Quá khứ tiếp diễn was undressing were undressing was undressing were undressing were undressing were undressing
Hiện tại hoàn thành have undressed have undressed has undressed have undressed have undressed have undressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been undressing have been undressing has been undressing have been undressing have been undressing have been undressing
Quá khứ hoàn thành had undressed had undressed had undressed had undressed had undressed had undressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been undressing had been undressing had been undressing had been undressing had been undressing had been undressing
Tương Lai will undress will undress will undress will undress will undress will undress
TL Tiếp Diễn will be undressing will be undressing will be undressing will be undressing will be undressing will be undressing
Tương Lai hoàn thành will have undressed will have undressed will have undressed will have undressed will have undressed will have undressed
TL HT Tiếp Diễn will have been undressing will have been undressing will have been undressing will have been undressing will have been undressing will have been undressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would undress would undress would undress would undress would undress would undress
Conditional Perfect would have undressed would have undressed would have undressed would have undressed would have undressed would have undressed
Conditional Present Progressive would be undressing would be undressing would be undressing would be undressing would be undressing would be undressing
Conditional Perfect Progressive would have been undressing would have been undressing would have been undressing would have been undressing would have been undressing would have been undressing
Present Subjunctive undress undress undress undress undress undress
Past Subjunctive undressed undressed undressed undressed undressed undressed
Past Perfect Subjunctive had undressed had undressed had undressed had undressed had undressed had undressed
Imperative undress Let′s undress undress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best bbw dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button