Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fuel

Cách chia động từ fuel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fuel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FUEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fuel fueling fueled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fuel fuel fuels fuel fuel fuel
Hiện tại tiếp diễn am fueling are fueling is fueling are fueling are fueling are fueling
Quá khứ đơn fueled fueled fueled fueled fueled fueled
Quá khứ tiếp diễn was fueling were fueling was fueling were fueling were fueling were fueling
Hiện tại hoàn thành have fueled have fueled has fueled have fueled have fueled have fueled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fueling have been fueling has been fueling have been fueling have been fueling have been fueling
Quá khứ hoàn thành had fueled had fueled had fueled had fueled had fueled had fueled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fueling had been fueling had been fueling had been fueling had been fueling had been fueling
Tương Lai will fuel will fuel will fuel will fuel will fuel will fuel
TL Tiếp Diễn will be fueling will be fueling will be fueling will be fueling will be fueling will be fueling
Tương Lai hoàn thành will have fueled will have fueled will have fueled will have fueled will have fueled will have fueled
TL HT Tiếp Diễn will have been fueling will have been fueling will have been fueling will have been fueling will have been fueling will have been fueling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fuel would fuel would fuel would fuel would fuel would fuel
Conditional Perfect would have fueled would have fueled would have fueled would have fueled would have fueled would have fueled
Conditional Present Progressive would be fueling would be fueling would be fueling would be fueling would be fueling would be fueling
Conditional Perfect Progressive would have been fueling would have been fueling would have been fueling would have been fueling would have been fueling would have been fueling
Present Subjunctive fuel fuel fuel fuel fuel fuel
Past Subjunctive fueled fueled fueled fueled fueled fueled
Past Perfect Subjunctive had fueled had fueled had fueled had fueled had fueled had fueled
Imperative fuel Let′s fuel fuel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button