Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reel

Cách chia động từ reel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reel reeling reeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reel reel reels reel reel reel
Hiện tại tiếp diễn am reeling are reeling is reeling are reeling are reeling are reeling
Quá khứ đơn reeled reeled reeled reeled reeled reeled
Quá khứ tiếp diễn was reeling were reeling was reeling were reeling were reeling were reeling
Hiện tại hoàn thành have reeled have reeled has reeled have reeled have reeled have reeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reeling have been reeling has been reeling have been reeling have been reeling have been reeling
Quá khứ hoàn thành had reeled had reeled had reeled had reeled had reeled had reeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reeling had been reeling had been reeling had been reeling had been reeling had been reeling
Tương Lai will reel will reel will reel will reel will reel will reel
TL Tiếp Diễn will be reeling will be reeling will be reeling will be reeling will be reeling will be reeling
Tương Lai hoàn thành will have reeled will have reeled will have reeled will have reeled will have reeled will have reeled
TL HT Tiếp Diễn will have been reeling will have been reeling will have been reeling will have been reeling will have been reeling will have been reeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reel would reel would reel would reel would reel would reel
Conditional Perfect would have reeled would have reeled would have reeled would have reeled would have reeled would have reeled
Conditional Present Progressive would be reeling would be reeling would be reeling would be reeling would be reeling would be reeling
Conditional Perfect Progressive would have been reeling would have been reeling would have been reeling would have been reeling would have been reeling would have been reeling
Present Subjunctive reel reel reel reel reel reel
Past Subjunctive reeled reeled reeled reeled reeled reeled
Past Perfect Subjunctive had reeled had reeled had reeled had reeled had reeled had reeled
Imperative reel Let′s reel reel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button