Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fumble

Cách chia động từ fumble rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fumble ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FUMBLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fumble fumbling fumbled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fumble fumble fumbles fumble fumble fumble
Hiện tại tiếp diễn am fumbling are fumbling is fumbling are fumbling are fumbling are fumbling
Quá khứ đơn fumbled fumbled fumbled fumbled fumbled fumbled
Quá khứ tiếp diễn was fumbling were fumbling was fumbling were fumbling were fumbling were fumbling
Hiện tại hoàn thành have fumbled have fumbled has fumbled have fumbled have fumbled have fumbled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fumbling have been fumbling has been fumbling have been fumbling have been fumbling have been fumbling
Quá khứ hoàn thành had fumbled had fumbled had fumbled had fumbled had fumbled had fumbled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fumbling had been fumbling had been fumbling had been fumbling had been fumbling had been fumbling
Tương Lai will fumble will fumble will fumble will fumble will fumble will fumble
TL Tiếp Diễn will be fumbling will be fumbling will be fumbling will be fumbling will be fumbling will be fumbling
Tương Lai hoàn thành will have fumbled will have fumbled will have fumbled will have fumbled will have fumbled will have fumbled
TL HT Tiếp Diễn will have been fumbling will have been fumbling will have been fumbling will have been fumbling will have been fumbling will have been fumbling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fumble would fumble would fumble would fumble would fumble would fumble
Conditional Perfect would have fumbled would have fumbled would have fumbled would have fumbled would have fumbled would have fumbled
Conditional Present Progressive would be fumbling would be fumbling would be fumbling would be fumbling would be fumbling would be fumbling
Conditional Perfect Progressive would have been fumbling would have been fumbling would have been fumbling would have been fumbling would have been fumbling would have been fumbling
Present Subjunctive fumble fumble fumble fumble fumble fumble
Past Subjunctive fumbled fumbled fumbled fumbled fumbled fumbled
Past Perfect Subjunctive had fumbled had fumbled had fumbled had fumbled had fumbled had fumbled
Imperative fumble Let′s fumble fumble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button