Tickle

Cách chia động từ tickle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tickle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TICKLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tickle tickling tickled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tickle tickle tickles tickle tickle tickle
Hiện tại tiếp diễn am tickling are tickling is tickling are tickling are tickling are tickling
Quá khứ đơn tickled tickled tickled tickled tickled tickled
Quá khứ tiếp diễn was tickling were tickling was tickling were tickling were tickling were tickling
Hiện tại hoàn thành have tickled have tickled has tickled have tickled have tickled have tickled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tickling have been tickling has been tickling have been tickling have been tickling have been tickling
Quá khứ hoàn thành had tickled had tickled had tickled had tickled had tickled had tickled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tickling had been tickling had been tickling had been tickling had been tickling had been tickling
Tương Lai will tickle will tickle will tickle will tickle will tickle will tickle
TL Tiếp Diễn will be tickling will be tickling will be tickling will be tickling will be tickling will be tickling
Tương Lai hoàn thành will have tickled will have tickled will have tickled will have tickled will have tickled will have tickled
TL HT Tiếp Diễn will have been tickling will have been tickling will have been tickling will have been tickling will have been tickling will have been tickling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tickle would tickle would tickle would tickle would tickle would tickle
Conditional Perfect would have tickled would have tickled would have tickled would have tickled would have tickled would have tickled
Conditional Present Progressive would be tickling would be tickling would be tickling would be tickling would be tickling would be tickling
Conditional Perfect Progressive would have been tickling would have been tickling would have been tickling would have been tickling would have been tickling would have been tickling
Present Subjunctive tickle tickle tickle tickle tickle tickle
Past Subjunctive tickled tickled tickled tickled tickled tickled
Past Perfect Subjunctive had tickled had tickled had tickled had tickled had tickled had tickled
Imperative tickle Let′s tickle tickle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/tochar-date-format/.

Nên đọc
date for spring
Back to top button