Trace

Cách chia động từ trace rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trace ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trace tracing traced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trace trace traces trace trace trace
Hiện tại tiếp diễn am tracing are tracing is tracing are tracing are tracing are tracing
Quá khứ đơn traced traced traced traced traced traced
Quá khứ tiếp diễn was tracing were tracing was tracing were tracing were tracing were tracing
Hiện tại hoàn thành have traced have traced has traced have traced have traced have traced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tracing have been tracing has been tracing have been tracing have been tracing have been tracing
Quá khứ hoàn thành had traced had traced had traced had traced had traced had traced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tracing had been tracing had been tracing had been tracing had been tracing had been tracing
Tương Lai will trace will trace will trace will trace will trace will trace
TL Tiếp Diễn will be tracing will be tracing will be tracing will be tracing will be tracing will be tracing
Tương Lai hoàn thành will have traced will have traced will have traced will have traced will have traced will have traced
TL HT Tiếp Diễn will have been tracing will have been tracing will have been tracing will have been tracing will have been tracing will have been tracing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trace would trace would trace would trace would trace would trace
Conditional Perfect would have traced would have traced would have traced would have traced would have traced would have traced
Conditional Present Progressive would be tracing would be tracing would be tracing would be tracing would be tracing would be tracing
Conditional Perfect Progressive would have been tracing would have been tracing would have been tracing would have been tracing would have been tracing would have been tracing
Present Subjunctive trace trace trace trace trace trace
Past Subjunctive traced traced traced traced traced traced
Past Perfect Subjunctive had traced had traced had traced had traced had traced had traced
Imperative trace Let′s trace trace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dirty-roulette-men/.

Nên đọc
Close
Back to top button