Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Defeat

Cách chia động từ defeat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ defeat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEFEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to defeat defeating defeated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn defeat defeat defeats defeat defeat defeat
Hiện tại tiếp diễn am defeating are defeating is defeating are defeating are defeating are defeating
Quá khứ đơn defeated defeated defeated defeated defeated defeated
Quá khứ tiếp diễn was defeating were defeating was defeating were defeating were defeating were defeating
Hiện tại hoàn thành have defeated have defeated has defeated have defeated have defeated have defeated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been defeating have been defeating has been defeating have been defeating have been defeating have been defeating
Quá khứ hoàn thành had defeated had defeated had defeated had defeated had defeated had defeated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been defeating had been defeating had been defeating had been defeating had been defeating had been defeating
Tương Lai will defeat will defeat will defeat will defeat will defeat will defeat
TL Tiếp Diễn will be defeating will be defeating will be defeating will be defeating will be defeating will be defeating
Tương Lai hoàn thành will have defeated will have defeated will have defeated will have defeated will have defeated will have defeated
TL HT Tiếp Diễn will have been defeating will have been defeating will have been defeating will have been defeating will have been defeating will have been defeating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would defeat would defeat would defeat would defeat would defeat would defeat
Conditional Perfect would have defeated would have defeated would have defeated would have defeated would have defeated would have defeated
Conditional Present Progressive would be defeating would be defeating would be defeating would be defeating would be defeating would be defeating
Conditional Perfect Progressive would have been defeating would have been defeating would have been defeating would have been defeating would have been defeating would have been defeating
Present Subjunctive defeat defeat defeat defeat defeat defeat
Past Subjunctive defeated defeated defeated defeated defeated defeated
Past Perfect Subjunctive had defeated had defeated had defeated had defeated had defeated had defeated
Imperative defeat Let′s defeat defeat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/singles-profile-picture/.

Nên đọc
Close
Back to top button