Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fuse

Cách chia động từ fuse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fuse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FUSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fuse fusing fused
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fuse fuse fuses fuse fuse fuse
Hiện tại tiếp diễn am fusing are fusing is fusing are fusing are fusing are fusing
Quá khứ đơn fused fused fused fused fused fused
Quá khứ tiếp diễn was fusing were fusing was fusing were fusing were fusing were fusing
Hiện tại hoàn thành have fused have fused has fused have fused have fused have fused
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fusing have been fusing has been fusing have been fusing have been fusing have been fusing
Quá khứ hoàn thành had fused had fused had fused had fused had fused had fused
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fusing had been fusing had been fusing had been fusing had been fusing had been fusing
Tương Lai will fuse will fuse will fuse will fuse will fuse will fuse
TL Tiếp Diễn will be fusing will be fusing will be fusing will be fusing will be fusing will be fusing
Tương Lai hoàn thành will have fused will have fused will have fused will have fused will have fused will have fused
TL HT Tiếp Diễn will have been fusing will have been fusing will have been fusing will have been fusing will have been fusing will have been fusing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fuse would fuse would fuse would fuse would fuse would fuse
Conditional Perfect would have fused would have fused would have fused would have fused would have fused would have fused
Conditional Present Progressive would be fusing would be fusing would be fusing would be fusing would be fusing would be fusing
Conditional Perfect Progressive would have been fusing would have been fusing would have been fusing would have been fusing would have been fusing would have been fusing
Present Subjunctive fuse fuse fuse fuse fuse fuse
Past Subjunctive fused fused fused fused fused fused
Past Perfect Subjunctive had fused had fused had fused had fused had fused had fused
Imperative fuse Let′s fuse fuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button