Whistle

Cách chia động từ whistle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ whistle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WHISTLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to whistle whistling whistled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn whistle whistle whistles whistle whistle whistle
Hiện tại tiếp diễn am whistling are whistling is whistling are whistling are whistling are whistling
Quá khứ đơn whistled whistled whistled whistled whistled whistled
Quá khứ tiếp diễn was whistling were whistling was whistling were whistling were whistling were whistling
Hiện tại hoàn thành have whistled have whistled has whistled have whistled have whistled have whistled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been whistling have been whistling has been whistling have been whistling have been whistling have been whistling
Quá khứ hoàn thành had whistled had whistled had whistled had whistled had whistled had whistled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been whistling had been whistling had been whistling had been whistling had been whistling had been whistling
Tương Lai will whistle will whistle will whistle will whistle will whistle will whistle
TL Tiếp Diễn will be whistling will be whistling will be whistling will be whistling will be whistling will be whistling
Tương Lai hoàn thành will have whistled will have whistled will have whistled will have whistled will have whistled will have whistled
TL HT Tiếp Diễn will have been whistling will have been whistling will have been whistling will have been whistling will have been whistling will have been whistling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would whistle would whistle would whistle would whistle would whistle would whistle
Conditional Perfect would have whistled would have whistled would have whistled would have whistled would have whistled would have whistled
Conditional Present Progressive would be whistling would be whistling would be whistling would be whistling would be whistling would be whistling
Conditional Perfect Progressive would have been whistling would have been whistling would have been whistling would have been whistling would have been whistling would have been whistling
Present Subjunctive whistle whistle whistle whistle whistle whistle
Past Subjunctive whistled whistled whistled whistled whistled whistled
Past Perfect Subjunctive had whistled had whistled had whistled had whistled had whistled had whistled
Imperative whistle Let′s whistle whistle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button