Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Geld

Cách chia động từ geld rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ geld ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GELD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to geld gelding gelded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn geld geld gelds geld geld geld
Hiện tại tiếp diễn am gelding are gelding is gelding are gelding are gelding are gelding
Quá khứ đơn gelded gelded gelded gelded gelded gelded
Quá khứ tiếp diễn was gelding were gelding was gelding were gelding were gelding were gelding
Hiện tại hoàn thành have gelded have gelded has gelded have gelded have gelded have gelded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gelding have been gelding has been gelding have been gelding have been gelding have been gelding
Quá khứ hoàn thành had gelded had gelded had gelded had gelded had gelded had gelded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gelding had been gelding had been gelding had been gelding had been gelding had been gelding
Tương Lai will geld will geld will geld will geld will geld will geld
TL Tiếp Diễn will be gelding will be gelding will be gelding will be gelding will be gelding will be gelding
Tương Lai hoàn thành will have gelded will have gelded will have gelded will have gelded will have gelded will have gelded
TL HT Tiếp Diễn will have been gelding will have been gelding will have been gelding will have been gelding will have been gelding will have been gelding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would geld would geld would geld would geld would geld would geld
Conditional Perfect would have gelded would have gelded would have gelded would have gelded would have gelded would have gelded
Conditional Present Progressive would be gelding would be gelding would be gelding would be gelding would be gelding would be gelding
Conditional Perfect Progressive would have been gelding would have been gelding would have been gelding would have been gelding would have been gelding would have been gelding
Present Subjunctive geld geld geld geld geld geld
Past Subjunctive gelded gelded gelded gelded gelded gelded
Past Perfect Subjunctive had gelded had gelded had gelded had gelded had gelded had gelded
Imperative geld Let′s geld geld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button