Thank

Cách chia động từ thank rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thank ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THANK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thank thanking thanked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thank thank thanks thank thank thank
Hiện tại tiếp diễn am thanking are thanking is thanking are thanking are thanking are thanking
Quá khứ đơn thanked thanked thanked thanked thanked thanked
Quá khứ tiếp diễn was thanking were thanking was thanking were thanking were thanking were thanking
Hiện tại hoàn thành have thanked have thanked has thanked have thanked have thanked have thanked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thanking have been thanking has been thanking have been thanking have been thanking have been thanking
Quá khứ hoàn thành had thanked had thanked had thanked had thanked had thanked had thanked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thanking had been thanking had been thanking had been thanking had been thanking had been thanking
Tương Lai will thank will thank will thank will thank will thank will thank
TL Tiếp Diễn will be thanking will be thanking will be thanking will be thanking will be thanking will be thanking
Tương Lai hoàn thành will have thanked will have thanked will have thanked will have thanked will have thanked will have thanked
TL HT Tiếp Diễn will have been thanking will have been thanking will have been thanking will have been thanking will have been thanking will have been thanking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thank would thank would thank would thank would thank would thank
Conditional Perfect would have thanked would have thanked would have thanked would have thanked would have thanked would have thanked
Conditional Present Progressive would be thanking would be thanking would be thanking would be thanking would be thanking would be thanking
Conditional Perfect Progressive would have been thanking would have been thanking would have been thanking would have been thanking would have been thanking would have been thanking
Present Subjunctive thank thank thank thank thank thank
Past Subjunctive thanked thanked thanked thanked thanked thanked
Past Perfect Subjunctive had thanked had thanked had thanked had thanked had thanked had thanked
Imperative thank Let′s thank thank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. south asian dating apps.

Nên đọc
Close
Back to top button